Abbas b. Hasan el-Cerceraî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2016 0

Abbas b. Hasan el-Cerceraî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 296/908), Abbasî veziri. 250 (864) yılında doğdu. Doğum yeri­nin İran’daki Cercerâya kasabası oldu­ğu rivayet edilir. Vezir Kasım b. Ubeydullah’ın hizmetine girdi ve kısa za­manda onun güvenini kazandı. Bu ara­da Dîvânü’t-tevkin de başına getirildi. 904’te Kasımın ölümünden sonra vezir tayin edildi. 906’da, Karmatîler’e karşı kazanılan zafer sebebiyle halife tarafın­dan kendisine hil’at giydirildi. Son dere­ce gururlu olan Abbas, bu zaferden sonra kimseyi dinlemez hale geldi. Bu arada tırâz ve kumaşlar üzerine adını işletti. Devrin ileri gelenlerinden İbnü’l-Furât, Ali b. İsa, Muhammed b. Dâvûd ve İbn Abdün gibi şahıslar onun yanın­da ikinci planda kaldılar.

908 Eylülünde Halife Müktefî hasta­landı. Yerine kimin halife olacağı mese­lesi ortaya çıktığında, saray mensupla­rının büyük bir kısmı İbnü’l-Mu’tezz’i halife yapmak istediler. Ancak Abbas, Müktefi’nin ölümünü takip eden gün­lerde, onun henüz on üç yaşındaki oğlu Ca’feri “el-Muktedir” unvanı ile halife ilân etti. Fakat yeni halife üzerinde de nüfuz sağlamasını hazmedemeyen eski düşmanlarının harekete geçmesi sonu­cu, 20 Rebîülevvel 296 tarihinde öldürüldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.