Abbas b. Amr el-Ganevî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2016 0

Abbas b. Amr el-Ganevî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  (ö. 305/917-18) Abbâsi kumandanı. Rakkada doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhteme­len Fars valiliğidir. Ancak buraya ne za­man tayin edildiği de kesin olarak bilin­memektedir. Hicrî III. asrın sonlarına doğru Bahreyn bölgesindeki Karmatîler’in gittikçe kuvvetlenerek Hİcr ile Basra’yı tehdide başlamaları üzerine, Halife Mu’tezid tarafından Fars valili­ğinden alınarak Yemâme ve Bahreyn valiliğine getirildi (900) Karmatîler’in ilerlemesine engel olmak amacıyla 10.000 kişilik bir ordu ile üzerlerine yürüdü. Ordudaki bedevilerle gönüllü­lerin ordugâhı terketmeleri üzerine. Ebü Sald el-Cennâbî kumandasındaki Karmatî ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Kendisiyle birlikte 700’e yakın asker esir edildi. Bir müddet sonra savaşı ve savaşın so­nuçlarını halifeye anlatması için serbest bırakıldı. Bağdat’a sağ olarak dönmesi sevinçle karşılandı ve halife tarafından kendisine hil’at giydirildi.

Mu’tezid’in ölümü ve yerine Müktefi’nin geçmesi üzerine meydana gelen olaylar sırasında başkumandan Bedr’in çevresinde toplanan kumandanlar ara­sında o da vardı. Fakat yeni halifenin isteği üzerine ondan ayrıldı. Bir süre sonra Kum ve Kâşân valiliğine tayin edildi. 296’da (908-909) bu görevden azledildi. Son olarak Diyârımudar valiliği yaptı. Hayatının son yıllarını, doğduğu şehir olan Rakka’da geçirdi ve burada öldü. Bugün Nusaybin ile Sincar arasın­da Kasrülabbas adıyla anılan yer. ona nisbetle bu adı taşımaktadır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.