Abbas b. Ali b. Ebû Talib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2016 0

Abbas b. Ali b. Ebû Talib kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  (ö. 61/680), Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da  şehid edilen baba bir kardeşi. Annesi Ümmü’I-Benîn bint Hızâm’dır. Kaynaklarda Abbas’ın Kerbelâ Vak’ası’ndan önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. Sünnî ve Şiî kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas b. Ali. Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbelâ’da bulunmuş ve orada Ehl-i beyte su temin ettiği için “es-Sekkâ1” lakabıyla anılmıştır. Hüseyin ve yanındakilerin susuzluğu dayanılmaz hale gelince Abbas b. Ali su bulmakla görev­lendirilmiş, o da bir gece bu görevi ba­şarıyla yerine getirmiştir. 9 Muharrem günü. Hz. Hüseyin adı­na Kûfeli askerlerle görüşmüşse de ne­tice alamamıştır. Hüseyin, Kûfeliler’in ertesi gün saldıracaklarını tahmin ede­rek yanında kilerin kendisini bırakıp git­melerini istemiş, fakat Abbas buna şid­detle karşı çıkarak, “Allah bunu bize hiçbir zaman göstermesin” demiştir. Ab­bas ertesi gün Kerbelâ faciası esnasında Hz. Hüseyin’i korurken, kardeşleri Ab­dullah, Ca’fer ve Osman’ın arkasından şehid edilmiştir. Başı diğer Kerbelâ şe­hitleri ninkiyle birlikte Şama gönderil­miş, cesedi Gâdiriyye köyünün sakinleri olan Benî Esed tarafından şehid edildi­ği yere gömülmüştür. Daha sonra Ker­belâ’da Hz. Hüseyin’in türbesinin kuzey tarafında bugünkü türbesi yapılmıştır.

Şiî gelenek, Abbas b. Ali’ye Kerbela Vak’ası’na katılanlar arasında müstes­na bir mevki verir; onu menkıbevî bir şahsiyet olarak daima saygı İle anar ve yüceltir. Muharrem âyinleri sırasında gençler ona benzemek için âyine katı­lanlara su temini hususunda âdeta yarı­şırlar ve “Yâ Hazret-i Abbas!” nidalarıyla duygularını dile getirirler. Abbas b. Ali, Abbâsîler’in son dönemlerine doğru İran, Azerbaycan ve Hindistan bölgelerinde fütüvvet ve tarikat zümreleri arasında da aynı özelliklerle şöhret bulmuştur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.