Abbadi ibn Kasım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/02/2016 0

Abbadi ibn Kasım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şihâbüddîn Ahmed b. Kasım es-Sebbâğ el-Abbâdî el-Mısrı (ö. 994/1586) Daha çok Şafiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mısır’da yetişti. Nâsıruddin Muhammed el-Lakânî, Şehâbeddin el-Burullusî ve Kutbüddin İsa es-Safevî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ilim tahsil etti. Başta Muhammed b. Dâvûd el-Makdisî olmak üzere birçok öğrenci yetiştirdi. 1586 yılında hac dönüşü Medine’de (bazı kaynaklara göre Mekke’de) vefat etti.

Çağdaşları arasında, devrinin gelene­ğine uygun olarak, eser telif etmekten ziyade önemli eserlere şerh ve haşiye­ler yazmakla tanınan Abbâdi’nin eserle­rinin başlıcaları şunlardır:

1- Ayetü’l-beyyinât. Taceddin es-Sübkinin fı­kıh usulüne dair Cemul-cevâmi adlı eserine Celâleddin el-Mahallinin yaptığı şerhin hâşiyesidir. Kenarında Mahal­linin şerhiyle birlikte dört cilt halinde basılmıştır.

2- Haşiye ala Şerhi’l-Varakât. Cüveynî’nin fıkıh usu­lüne dair el-Varakât adlı eserinin Celâ­leddin el-Mahallî tarafından yapılan şerhinin hâşiyesidir. Karâfi ninŞerhu Tenkıhi’l-fusûl fî ihtişâri’l-Mahsûl adlı eserinin kenarında neşredildi.

3- Haşiye calâ Şerhi’l-Muhtâc. Nevevinin Şafii fıkhına dair el-Minhâc adlı eserine İbn Hacer el-Heytemî tarafından Tuhfetü’l-Muhtâc adıyla yapılan şerhin haşiyesi olup aynı şerhe Abdülhamîd eş-Şirvânfnin yazdığı haşiye ile birlikte basılmıştır.

4- Hâşiyetül-Gureri’1-behiyye. Zekeriyyâ el-Ensârinin. İbnü’l-Verdiye ait el-Behcetü’l Verdiye (Kazvîni’nin el-Hâvi’ş-şagir adlı Sâfiî fıkhına dair eserinin 5000 beyitlik man­zum şekli) adlı eserine yaptığı şerhin hâşiyesidir. Abdurrahman eş-Şirbîni’nin aynı şerhe yazdığı haşiye ile birlikte ba­sılmıştır.

Abbâdi’nin bu basılı eserlerinden baş­ka. Ebu Şücâ’ın Gâyetü’l-ihtişâr adlı fı­kıh kitabına Fethu’l-Gaffar adıyla yaz­dığı bir şerhi ve Kâfiye, Elfiyye, Telhîş, Tehis, İzzi ve Katrü’n-nedâ gibi Arapça gra­mer kitaplarına şerh ve haşiyeleri vardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.